Nazwa tegoż Sakramentu pochodzi od "bierzma", czyli belki z konstrukcji dachowej podtrzymującej strop kościoła. Jest jednym z 7 sakramentów, w którym Duch Święty udziela swego umocnienia temu kto go przyjmuje, obdarza go darami łaski które nazywamy Darami Ducha Świętego. Wraz z Chrztem Świętym i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.


A oto co o sakramencie bierzmowania naucza Kościół Święty Matka Nasza:
„Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej

(KKK 1285).

 

Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości

(OB. 2).

Duch Święty, który w czasie Pięćdziesiątnicy napełnił Kościół i zjednoczył uczniów Chrystusa, w sakramencie bierzmowania udziela swej pieczęci, charakteru sakramentalnego oraz darów jako znaku nieutracalnej przynależności człowieka do Boga.” 

(IIISG 696)


W naszej parafii odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu bierzmowania jest ks. Marcin.

Przygotowania odbywają się cały rok. Obejmują spotkania w małych grupach z animatorami oraz wspólne spotkania i konferencje. Kandydaci do Bierzmowania posiadają również tzw. Indeks, który służy za potwierdzenie ich zaangażowania i postępów w rozwoju duchowym.

Sakrament ten jest darem zatem musi być przyjmowany w sposób wolny bez żadnego przymusu, stąd kandydaci przez zaangażowanie w przygotowania wciągu roku muszą pokazać swoje pragnienie przyjęcia tegoż sakramentu.

Bierzmowania udziela się w czasie Mszy Świętej, aby jaśniej ukazać ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa podczas Najświętszej Ofiary.


Liturgia bierzmowania rozpoczyna się odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz wyznania wiary przez bierzmowanych. To ukazuje, że bierzmowanie jest dalszym ciągiem chrztu. Z tego powodu kandydat do bierzmowania może zachować imię chrzcielne albo zwyczajowo wybrać sobie jeszcze jednego świętego patrona,

Świadkiem bierzmowania powinien być jeden z chrzestnych. Nie wyklucza to jednak wyboru innego świadka. Jego zadaniem jest troska o to, aby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem (por. KPK 892). Dlatego świadek bierzmowania powinien spełniać takie same warunki jak rodzic chrzestny:
1. ukończył szesnaście lat;
2. jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzącym życie zgodne z wiarą;
3. nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie;
4. jest wolny od kar kościelnych (np. za dokonanie aborcji)